od do

od do

 
 

Powiększ mapę Powiększ...

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 1.81 ha - Stary Sącz

Nr oferty:
Dz/08/13
Data złożenia oferty:
2013-05-07
Typ oferty:
Oferta na wyłączność:
Tak
Kategoria ofert:
Działki
Typ własności:
Miejscowość:
Stary Sącz
Dzielnica:
Ulica:
Podegrodzka
Powierzchnia ewidencyjna działki [m2]:
18186.00
Rodzaj działki:
komercyjna
Media:
prąd, gaz
Dojazd:
utwardzony
Dostęp do drogi publicznej:
Plan miejscowy:
Tak
Cena:
630 000.00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni ewidencyjnej 1,8186 ha. Nieruchomość zlokalizowana w bardzo atrakcyjnym terenie 1,6 km od centrum Starego Sącza. Ulica Podegrodzka przy której zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość cechuje bardzo dobry dostęp komunikacyjnym od centrum miasta jak również ul. Piłsudzkiego (drogi wojewódzkiej nr 969), która bezpośrednio posiada zjazd z ronda przy obwodnicy podegrodzkiej.

 

Oferta sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmuje działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 677/6, 633, 399, 421, których łączna powierzchnia ewidencyjna wynosi 1,8186 ha.

 

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stary Sącz, zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/507/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 maja 2009 roku, dotyczącej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r.

Zgodnie z powołanym wyżej planem miejscowym przedmiotowe nieruchomości położone są w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7U, 1KL, 2aRP 1LZ/3ZL. Tereny rekreacji oraz teren usług (usługi niepubliczne). Szczegółowe zapisy i postanowienia planu miejscowego i rysunek planu w załączeniu.


1.KL – pow. 37,34 ha

Tereny komunikacji. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1. Dopuszcza się realizację:

a) lotniska lub lądowiska stałego;

b) pasa startowego o nawierzchni trawiastej lub z betonowym pasem startowym o szerokości drogi startowej nie mniejszej niż 45 m i długości nie mniejszej niż 800 m, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem lotniska komunikacyjnego, takich jak pas startowy o szerokości drogi startowej nie mniejszej niż 45 m i długości nie mniejszej niż 800 m z drogą startową i płaszczyzną RESA, drogi kołowania samolotów, płaszczyzny postoju dla samolotów, techniczne drogi samochodowe itp.;

d) obiektów dworca lotniczego, w tym budynku odpraw i budynków obsługi technicznej dla komunikacji lotniczej i ruchu pasażersko – towarowego, budynków socjalnych, parkingów dla samochodów, autobusów i komunikacji publicznej;

2. Wysokość realizowanych obiektów oraz zieleni w dostosowaniu do normatywnych wysokości, wynikających z funkcjonowania lotniska;

3. Lokalizacja obiektów przy uwzględnieniu przebiegu pasa startowego i drogi startowej;

4. Powierzchnia zabudowy kubaturowej, nie może przekroczyć 1% powierzchni terenu;

5. Obowiązek realizacji ogrodzenia lądowiska;

6. Obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i placów z substancji ropopochodnych oraz części stałych;

7. Dostęp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych;

8. W rejonach udokumentowanych stanowisk archeologicznych obowiązuje w trakcie realizacji lotniska komunikacyjnego nadzór archeologiczny zgodnie z przepisami odrębnymi.


7.UC – pow. 2,56 ha

Tereny zabudowy usługowej. Obowiązują następujące zasady zagospodarowanie terenów:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi komercyjne;

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu – magazynowanie, zieleń izolacyjna, obiekty budowlane infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe;

3. Obowiązuje realizacja budynków z uwzględnieniem następujących zasad:

a. wysokość liczona od średniego projektowanego poziomu terenu przed głównym wejściem do najwyżej położonego elementu konstrukcji dachowej nie większa niż 17 metrów;

b. realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentualnie wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony. Dopuszcza się dachy płaskie oraz przekrycia strukturalne;

c. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów pastelowych;

4. Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniami;

5. Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju;

6. Stanowiska postojowe, place magazynowe i drogi wewnętrzne należy projektować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

7. Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie mniejszej niż 30% terenów biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej oraz realizacja pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 15 m, w terenie od strony południowej, oznaczonego graficznie na rysunku planu;

8. Dostęp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych;

9. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, w zależności od potrzeb – nie mniej niż 20 mp/1000 m2 pow. użytkowej.

 

Nieruchomość uzbrojona, posiadająca dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Nieruchomość posiada bezpośredni prawny dostęp do drogi publicznej.

 

Uregulowany stan wieczysto – księgowy. Tytuł prawa własności do nieruchomości na rzecz osoby fizycznej.

 

Nieruchomość położona w płaskim terenie, w umiarkowanym stopniu zadrzewiona, nie zakrzewiona.

 

Jednocześnie, ze względu na powierzchnię, kształt oraz lokalizację przedmiotowej nieruchomości w sąsiedztwie Jeziora Rożnowskiego i drogi wojewódzkiej stanowić będzie niezwykle atrakcyjną ofertę dla inwestorów, a niespotykane walory turystyczno - wypoczynkowe Gródka nad Dunajcem będą dodatkowym atutem.

 

Cena nieruchomości wynosi 660 000,00 zł netto

 

Prezentacja i oględziny nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.